Saturday, 15 June 2019
Siêng năng khai thác tại gia eco green saigon là cơ hội

Siêng năng khai thác tại gia eco green saigon là cơ hội

Sơ lưãc dñ án căn hÙ Eco Green Sài Gòn cça chç đ§u tư Xuân Mai

Eco Green Sài Gòn là càng dñ án cñc kó lý thú đưãc chç đ§u tư Xuân mai triÃn khai ngay trong sÑ lòng Qu­n 7. dñ án héa h¹n s½ mang l¡i cho Quý khách hàng mÙt lña chÍn sinh sÑng thú vË ß khu vñc Nam Sài Gòn.

dñ án ©n chéa đËa th¿ đ¯c đËa, m¡ng lưÛi tiÇn ích đa d¡ng và lý thú.

Bài vi¿t này SaleReal Team s½ Sơ lưãc đ¿n Quý khách thông tin vÁ chung cư Eco Green Sài Gòn nh±m Khách hàng có kh£ năng hiÃu rõ trên dñ án cñc kó đ·c biÇt này.

chung cu eco green

Thông tin căn hÙ Eco Green Sai Gon

Eco Green Sài Gòn là dñ án mái phù hãp thương m¡i bao gÓm dËch vå, khách s¡n và nhà t¡i đ³ng c¥p và m¡ng lưÛi cơ sß v­t ch¥t vưãt trÙi, xây ra mÙt khu vñc compound ĐÑi vÛi cÙng đÓng ngưÝi dân hoàn thiÇn.

phéc diÇn tích dñ án t§m 14,36 ha n±m t¡i đËa th¿ đ¯c đËa là m·t tiÁn đưÝng NguyÅn Văn Linh giao Tân Thu­n Tây, PhưÝng Tân Thu­n, Qu­n 7, TP bà Chí Minh. Đưãc chç đ§u tư XuanMai Corp có tên đ§y đç là Công ty CP Чu tư phát triÃn Xuân Mai Sài Gòn (Xuân Mai Sài gòn) làm phéc th§u phát triÃn ĐÑi vÛi hÇ thÑng tiÇn ích nÙi khu vñc đ³ng c¥p, trang thi¿t bË nÙi th¥t đ³ng c¥p cho tÛi môi trưÝng sinh sÑng non yên lành. dñ án Eco Green Sài Gòn s½ trß nên nơi sinh sÑng tuyÇt mù cça ngưÝi dân ra phÑ.

nhà đ§u tư XuanMai Corp (Công ty CP Чu tư xây dñng Xuân Mai Sài Gòn (Xuân Mai Sài gòn)) là càng trong Các nhà đ§u tư có thương hiÇu, danh ti¿ng này g¯n liÁn ĐÑi vÛi các dñ án nÙi b­t ß Hà NÙi.

chç đ§u tư thưÝng xuyên hãp tác VÛi Các đÑi tác chi¿n năng nưÛc ngoài t¡o thành tñu, kù thu­t cao, trong quá trình xây dñng Nhïng dñ án, Các đơn vË c¥u trúc tòa chç, thi¿t k¿ c£nh quan thương hiÇu như là Plus Architecture Australia, Bruce Henderson Architects, Australia phå trách thi¿t k¿, concept, Văn phòng bán hàng và căn hÙ chung cư....

du an eco green saigon

– tÕ th§u phát triÃn dñ án Eco Green Sai Gon là EPC, Công ty Bình ĐËnh ViÇt Nam và Công ty yên Phong là đơn vË thi công móng cÍc, Công ty tư v¥n và c¥u trúc Xuân Mai (XMT) là đơn vË thi công k¿t c¥u cça mÍi tháp căn hÙ chung cư ß dñ án.

Xét vÁ nhân tÑ sinh thái và không gian sinh sÑng t¡i căn hÙ chung cư Eco Green Sai Gon chúng tôi nh­n m¥y ch¯n, đây là càng trong sÑ Các chung cư đưãc c¥u trúc theo tiêu chu©n sinh thái ĐÑi vÛi ch¥t .SÑ môi trưÝng sÑng đ·c biÇt thu hút, dñ án có công viên cây xanh trung tâm và t¥t c£ Nhïng y¿u tÑ vÁ kho£ng xanh, đÙ che phç luôn đ·t lên d«n đ§u ĐÑi vÛi 70% còn l¡i 30% dùng nh±m xây Các tháp căn hÙ chung cư.

chç đ§u tư k¿t c¥u Eco Green Sai Gon bao gÓm 7 tòa căn hÙ chung cư, h§u h¿t Nhïng tháp căn hÙ đÁu t¡o 2 tÛi 3 t§ng h§m đà xe. RÙng rãi, tiÇn lãi cho dân cư sí dång. căn hÙ cao c¥p Eco Green Sai Gon đÁu đưãc k¿t c¥u të 2 tÛi 3 phòng ngç, diÇn tích đa d¡ng të 52m2 đ¿n 92m2, ĐÑi vÛi hưÛng cía và hưÛng ban công khác nhau, phù hãp ĐÑi vÛi toàn bÙ cung m¡ng, chính bßi nhiên, Khách hàng t¡o kh£ năng an tâm chÍn lña Nhïng chung cư mà mình muÑn chéa đñng.

Ngoài chung cư đ³ng c¥p, dñ án Eco Green Sai Gon còn t¡o căn hÙ thương m¡i và dËch vå, Khách s¡n cao c¥p, Văn Phòng h¡ng A, Shophouse, Officetel ß tòa tháp trung tâm ngay m·t tiÁn đưÝng NguyÅn Văn Linh.

dñ án Eco Green Sai Gon ©n chéa toàn bÙ 50 tiÇn ícc nÙi khu đà đáp éng ngưÝi dân như là trưÝng m§m non và trưÝng tiÃu hÍc, công mĩ Eco-Green, khách s¡n cao c¥p, trung tâm mái chéc thå kiÇn, trung tâm thà thao như phòng Gym, dËch vå làm xinh đ¹p spa, yoga, qu£ng trưÝng ánh sáng, khu ©m thñc vưÝn nưÛng BBQ, thư viÇn à phòng sinh ho¡t cùng, đưÝng ch¡y bÙ, bà bơi 4 mùa có điÁu hòa nhiÇt đÙ theo mùa…

eco green saigon

Xét vÁ y¿u tÑ pháp lý dñ án Eco Green Sai Gon chúng tôi nh­n th¥y pháp lý căn hÙ r¥t rõ ràng, Quý khách có kh£ năng an tâm đ§u tư l«n mua t¡i, sÕ hÓng m×i căn s½ c¥p trong vòng 6 tháng nh¯c të ngày bàn giao nhà, chéa đñng lâu dài theo quy đËnh pháp lu­t, NgưÝi ViÇt Nam mô hình ©n chéa lâu dài, t¡o sÕ c¥p quyÁn sí dång, ngưÝi nưÛc ngoài đưãc cho thuê dài h¡n ĐÑi vÛi thÝi h¡n là 50 năm theo lu­t pháp hiÇn hành.

Dñ sáng bàn giao quý 2, 5 2021. HiÇn ß dñ án đang thi công ph§n móng cÍc, tiêu chu©n bË cho giai đo¡n TrưÛc h¿t mß bán.

hơn đây là thông tin căn b£n vÁ căn hÙ Eco Green Sai Gon Qu­n 7 mà SaleReal Team muÑn gíi l¡i Quý khách hàng. Hy vÍng Các thông tin mà SaleReal Team c¥p s½ Giúp ích trên cho Khách hàng trong sÑ v¥n đÁ lña chÍn tìm ki¿m căn hÙ chung cư an cư cho gia đình Quý khách.

Thông tin vÁ giá bán và phương théc thanh toán xa du an eco green quan 7 l¡ nh¥t dñ án Eco Green Sai Gon s½ đưãc Nhïng chuyên gia SaleReal GiÛi thiÇu đ¿n Quý khách hàng cå thà nh¥t ß công ty b¥t đÙng s£n SaleReal. ß đây b±ng 6 năm kho£n nghiÇm vÁ thË trưÝng b¥t đÙng s£n Tp. Hcm Nhïng chuyên gia s½ đưa ra Các lÝi khuyên chân thành nh¥t đ¿n Quý khách hàng.